Hulp buiten de Gemeente

SWL (Stichting Welzijn Lansingerland)
Deze stichting richtte zich aanvankelijk op senioren, maar heeft haar werkterrein verbreed. Nu is deze stichting op veel WMO terreinen voor ondersteuning actief, zoals ouderenadvies, steunpunt mantelzorg en vrijwillige thuishulp, boodschappendienst, ontmoetingscentrum Smitshoek en sociaal cultureel werk. Tel. 522.5545 (zie ook www.swsl.nl)

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning):
De locale gemeente heeft op grond van deze wet de verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Naast de zorgbehoeftige personen, gaat het ook om degenen, die de benodigde hulp willen geven als vrijwilligers en mantelzorgers. De WMO ondersteuning omvat producten en diensten op het gebied van:

Begeleiding en ondersteuning (huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging.

Maaltijden (maaltijdservice aan huis en in de Stander de open tafel voor gezamenlijke eten op 2e en 4e donderdag)

Ontmoeting en activiteiten. Voor prettige en zinvolle dagbesteding voor jongeren, ouderen en hen die dagopvang nodig hebben.

Praktische hulp, bijv., bij huishouden, tuinieren en organisatie van dagelijkse activiteiten en hulp bij administratie, aanvragen van voorzieningen e.d.

Veiligheid, zoals persoonsalarmering en telefooncirkel.

Vervoer en mobiliteit (bijv. rolstoel, speciaal vervoer, gehandicaptenparkeerkaart,

Wonen (aanpassing woningen, zorg, beschermde woonvormen, zorginstellingen, etc.)

In eerste instantie dient u zich voor vragen over bovenstaande hulp en ondersteuning te richten tot het WMO-loket van de gemeente Lansingerland, tel. 010-800.40.00., voor algemene vragen tussen 9:00 – 13.00 uur; Adviesgesprek op aanvraag. (zie ook www.lansingerland.nl). Een overzicht van de WMO voorzieningen in Lansingerland vind u in de informatiegids WMO, die verkrijgbaar is bij alle servicepunten (SPiL) van Lansingerland. In de hal van de kerk liggen ook enkele exemplaren. Indien nodig is een diaken u graag behulpzaam bij vragen over de WMO voorzieningen.

ELEOS
Eleos biedt hulpverlening en begeleiding aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Voor hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg kunnen we een beroep doen op deze Geestelijke Gezondheidszorg. Deze instelling werkt regionaal. Bergschenhoek valt onder de regio Dordrecht, tel. 078 – 6111057 (aanmelding voor kinderen en jongeren) en tel. 078 – 6316960.

PDC De Herberg
Het Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” te Oosterbeek is o.a. bedoeld als vluchthaven voor hen die de problemen van alle dag niet meer aankunnen en in een rustige omgeving weer op verhaal moeten komen. Men kan er tevens als retraitegast zoeken naar verdieping in het (geestelijk) leven. (zie www.pdcdeherberg.nl)

Diaconaal Platform Lansingerland
De diaconie is vertegenwoordigd in dit diaconaal overlegorgaan van alle kerken in Lansingerland. Na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij de uitvoering van veel zorgtaken aan de locale gemeenten werd gedelegeerd, willen de kerken van Lansingerland gezamenlijk vanuit hun diaconale roeping een bijdrage leveren door o.a. inspraak in het gemeentelijk WMO/WBB beleid. Er is dan ook intensief contact met de leden van de WMO-adviesraad. Daarnaast heeft het Platform ook intensief contact met leden van de WWB-adviesraad. (WWB=wet werk en bijstand). In het gezamenlijke overleg met de diaconieën en caritas instellingen vindt uitwisseling van ervaringen, ideeën en activiteiten plaats. Hierdoor kunnen activiteiten beter op elkaar afgestemd worden of gezamenlijk gedragen worden (zoals de Dorcas voedselpakketten actie rond Dankdag en de distributie van voedselpakketten van de Voedselbank).

Het Diaconaal Platform Lansingerland heeft contacten met de diverse zorgaanbieders, hulpverleners en vrijwilligersorganisaties, waardoor er meer kennis wordt verkregen om hulpvragen verantwoord door te verwijzen. Wij verwijzen dan ook in eerste instantie naar de Informatiegids WMO van de Gemeente Lansingerland, waarvan ook exemplaren beschikbaar zijn in de hal van de kerk. Diakenen zullen u indien nodig graag behulp zijn bij het contact leggen met de van toepassing zijnde hulpinstantie.

Voedselbank Lansingerland
Sedert juli 2010 verzorgen vrijwilligers wekelijks de uitdeling van voedselpakketten aan mensen met een zeer laag inkomen. Een andere groep vrijwilligers verzorgd het transport van de pakketten vanuit de Voedselbank Rotterdam, gevestigd aan de Keilestraat, naar onze kerk.

Als (landelijk vastgesteld) criterium voor verstrekking wordt uitgegaan van een bepaald maximum leefgeld per maand. Daarmee wordt bedoeld, het inkomen dat resteert ná aftrek van vaste lasten als huur, gas, electriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds, aflossingen van schulden en dergelijke. Dat bedrag is bedoeld voor de variabele kosten van een huishouden, zoals eten, kleding en andere zaken.

Sinds 1 juli 2015 zijn de normbedragen als volgt samengesteld:

basisbedrag (los van gezinssamenstelling): € 135,-
per gezinslid: € 90,-

Om voor een voedselpakket in aanmerking te kunnen komen dient een aanvraagformulier met een inkomenstoets te worden ingediend bij de Voedselbank. Het aanvraagformulier moet door een professionele hulpverlener worden gecontroleerd en voor akkoord worden getekend. Die professionele hulpverlener kan zijn Gemeente Lansingerland, afd. Sociale Zaken, Stichting Kwadraad . Stichting Thuisadministratie e.d.

Nadere informatie is ook via de diaconie beschikbaar. Contactpersoon: Martin Daniels, tel. 010521 1111.

Hulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Na zes maanden toetst de voedselbank via de professionele hulpverlener of de voedselhulp nog steeds nodig is.