Diaconie

Bankrekening diakonie:
Bankrekening NL13 RABO 0106 6029 18 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente
Postbus 52, 2660 AB Bergschenhoek.
Bij overschrijvingen graag het doel vermelden, zodat de betaling goed verwerkt kan worden.

Postadres: Diaconie Hervormde Gemeente, Postbus 52, 2660 AB Bergschenhoek

Als Gemeente zijn we in de wereld geroepen tot dienstbaarheid aan anderen in navolging van Jezus. De diakenen hebben de taak hieraan leiding te geven. In het diaconaat gaat het niet alleen om het werk van een aantal ambtsdragers, maar juist om de hele Gemeente. We zijn allemaal geroepen om ons dienstbaar op te stellen, zowel binnen als buiten de Gemeente.

Het werk van de diakenen kan als volgt worden omschreven:

  • De zorg voor elkaar binnen de gemeente en in de wereld. In het bijzonder door bijstand en troost te bieden aan hen, die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in materiële nood bevinden.
  • De ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdienst, in het bijzonder voor de leiding van het inzamelen van de liefdegaven en het dienen aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal.
  • Het beheer van de diaconale gelden en -goederen.

Contactpersonen van college van diakenen:

  • Onno Zeelenberg (voorzitter)
  • Metine van den Berg
  • Sylvia van den Bogerd
  • Marcoline van Egmond
  • Alex Alberts
  • Jan Metselaar (jeugddiaken)

U kunt ons bereiken via email of op postadres:
Diaconie Hervormde Gemeente, Postbus 52, 2660 AB Bergschenhoek


De Hervormde Gemeente Bergschenhoek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een beschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Wanneer u als Nederlandse belastingbetaler een gift doet aan een ANBI kan deze gift geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5215610
RSIN/Fiscaal nummer: 824112052
Nummer Kamer van Koophandel: 76336093
Website adres: www.hervormd.nl
E-mail: diaconie@hervormd.nl
Adres: Kerkstraat 1
Postcode: 2661 CB
Plaats: Bergschenhoek
Postadres: Postbus 52
Postcode: 2660 AB

De Hervormde Gemeente Bergschenhoek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.hervormd.nl/kerkenwerk/diaconie vindt u het beleidsplan 2017-2020 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een concrete beschrijving van de activiteiten vindt u via de link www.hervormd.nl/kekrenwerk/diaconie

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
In december 2020 heeft de diaconie gemeenteleden gevraagd om bij te dragen aan stille hulp voor gezinnen in financiële nood. Er werd ruim voor dit doel gegeven. Het bedrag is opgenomen onder de post ‘Bijdragen levend geld’. Het bedrag aan financiële hulp is opgenomen onder de post ‘Diaconaal werk plaatselijk”. Het restant bedrag werd toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor stille hulp in de nabije toekomst.


N.B. De ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek zijn te vinden onder http://www.hervormd.nl/anbi/